Μαιευτική

  • Παρακολούθηση Εγκυμοσύνης – Μαιευτικό 3D και  4D Υπερηχογράφημα
  • Διενέργεια ολοκλήρου του φάσματος των μαιευτικών επεμβάσεων
  • Διενέργεια Αμνοπαρκέντησης
  • Έγχρωμο Doppler
  • Καρδιοτοκογραφία (NST)